بایگانی برچسب: کولر خودرو

کولر خودرو air conditioner

هوای خروجی از دریچه های تهویه در هر حالتی از اواپراتور عبور میکند. با زدن دکمه A/C کلر را روشن میکنیم و طی فرایندی اواپراتور یخ میزند و در نتیجه هوای خروجی از دریچه ها خنک میشود. برای یخ زدن اواپراتور باید شرایط زیر فراهم باشد. به طور کلی در شرایطی که گازی را تحت […]