کولر خودرو air conditioner

هوای خروجی از دریچه های تهویه در هر حالتی از اواپراتور عبور میکند. با زدن دکمه A/C کلر را روشن میکنیم و طی فرایندی اواپراتور یخ میزند و در نتیجه هوای خروجی از دریچه ها خنک میشود. برای یخ زدن اواپراتور باید شرایط زیر فراهم باشد. به طور کلی در شرایطی که گازی را تحت […]

علامتها و چراغهای پشت امپر

    ٫1 Fog Light – Front : چراغ مه شکن جلو ۲٫ Power Steering Warning Light : چراغ ایراد در سیستم فرمان هیدرولیک ۳٫ Fog Light – Rear : چراغ مه شکن عقب ۴٫ Washer Fluid Low : چراغ کم بودن سطح آب شیشه شور ۵٫ Brake Pad Warning : چراغ اخطار اتمام لنت ترمز ۶٫ Cruise Control On : چراغ اعلام روشن بودن […]

بهترین زمانبندی سرویس دوره ای

موارد ضروری که در سرویس دوره ای خودرو باید حتما انجام شود به شرح زیر است:   $$$ روغن ترمز هر 2 سال یک بار تعویض میشود به دلیل اینکه خاصیت خود را از دست میدهد $$$ روغن گیربکس اتوماتیک هر 70 هزار کیلومتر تعویض میشود البته در بعضی خودرو ها هر 150 هزار کیلومتر […]

بهترین زمان استفاده از ضدیخ

بهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخبهترین زمان استفاده از ضدیخ

لنت ترمز، ضامن امنیت خودرو

لنت ترمز، ضامن امنیت خودرو لنت ترمز، ضامن امنیت خودرو لنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرولنت ترمز، ضامن امنیت خودرو

کدام باتری مناسب خودروی من است؟

کدام باتری مناسب خودروی من است؟ کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی من است؟کدام باتری مناسب خودروی […]